slide

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v rámci tzv. informační povinnosti správce osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují k Vašim osobním údajům, které zpracovává společnost SUPER 2001, s.r.o., Černokostelecká 30/21, 251 01 Říčany, IČ:27644197 (dále společně jen „správce“ nebo „společnost“), a které jako správce osobních údajů získali přímo od Vás jako subjektu údajů nebo z jiného zdroje.

Buďte prosím informováni, že získá-li Vaše osobní údaje společnost SUPER 2001, s.r.o., budou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze této společnosti a jednotlivým pojišťovnám, případně finančnímu úřadu, či policii ČR na vyžádání.

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem, resp. společnými správci Vašich osobních údajů jsou tyto společnost:

 • SUPER 2001, s.r.o., Černokostelecká 30/21, 251 01 Říčany, IČO: 27644197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121122

2) Ustanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů

Pro společnost byl ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů, a to plně v souladu s podmínkami GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má na starost celou oblast ochrany osobních údajů společných správců. Prostřednictvím této osoby jsme tak schopni zajistit Vám větší ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů a zajistit Vám lepší informovanost o Vašich právech v oblasti osobních údajů a jejich využití.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, podnět, či stížnost ohledně Vašich práv v oblasti osobních údajů, obraťte se tak prosím pro urychlení vyřízení Vaší záležitosti na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů, jakož i v záležitostech, které se týkají výkonu a uplatnění Vašich práv v této oblasti.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: gdpr@super2001.cz

Můžete se samozřejmě obrátit i přímo na společnost SUPER 2001, s.r.o., Černokostelecká 30/21, 251 01 Říčany, IČO: 27644197

3) K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

1. Pro účely poskytování našich služeb
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem poskytování našich služeb, tj. zejména za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluvní dokumentace pro Vás, jako pro klienta, které poptáváte prostřednictvím našeho formuláře, či produktů souvisejících. Naše služby spočívají zejména v porovnání Vámi poptávaného produktu na trhu a zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na produkt s jeho poskytovatelem za podmínek blíže specifikovaných v obchodních podmínkách.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je rovněž uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a společností SUPER 2001, s.r.o., Černokostelecká 30/21, 251 01 Říčany, IČO: 27644197, včetně kontaktování Vás za účelem správy, aktualizace Vašeho produktu a obdobných činností, které se k Vaší poptávce vztahují.

V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem poskytování našich služeb nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že dané služby Vám nebudou moci být poskytnuty. Váš souhlas ke zpracování osobních údajů již není třeba. Jiné zpracování Vašich osobních údajů, které byste nám poskytli nikoli v souvislosti s poskytováním našich služeb nebo k jiným účelům, je prováděno pouze s Vašim výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat.

Pro účely poskytování našich služeb je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje předali vybraným poskytovatelům Vámi poptávané služby. Tyto osoby Vás mohou kontaktovat písemnou, elektronickou i jinou formou za účelem nabídky a zpracování Vámi poptávaných produktů a služeb. Těmito poskytovateli jsou zejména pojišťovny, a to především v závislosti na druhu produktu či služby, kterou poptáváte. Tito poskytovatelé jsou ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž jejich správci a nesou plnou odpovědnost za jejich zpracování.

V případě, že od Vás tito poskytovatelé budou vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů, nejsme již za ochranu těchto osobních údajů odpovědni my, ale přímo jednotlivý poskytovatel, kterému Vaše osobní údaje předáváte.

2. Udělil/a jste nám souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů
Rádi bychom Vás informovali o nových produktech na trhu, o možnosti, jak zvolit výhodný produkt právě pro Vás, či jak získat další výhodné nabídky. Tato oblast ovšem spadá do sféry tzv. marketingu a nejsme oprávněni Vás o těchto věcech informovat, pokud nám k tomu nedáte svůj výslovný souhlas.

Účelem tohoto zpracování Vašich osobních údajů je tak zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb, které buď souvisí s naším předmětem podnikání, ale netýkají se přímo Vámi poptávaného produktu, či jde o služby a/nebo produkty třetích osob, jako jsou zejména pojišťovny, banky, finanční poradci a energetické firmy. V případě, že se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely obchodních sdělení a marketingu nesouhlasíte, nejste povinni nám tento souhlas udělit. Pokud nám svůj souhlas dáte, jste oprávněni ho kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jako byl poskytnut. Více informací o rozsahu udělovaného souhlasu je uvedeno v samostatném dokumentu SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, na základě kterého, jste nám svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů poskytl/a, či je k dispozici prostřednictvím uvedených kontaktních míst.

Dále bychom Vás rádi informovali, že jsme oprávněni Vám na email a telefon, který jste nám poskytli v rámci využití našich služeb, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení, budou obsahovat informace o našich obdobných produktech či službách a bude Vám umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které od nás obdržíte. Zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu a telefon až do doby, než s tímto postupem vyslovíte nesouhlas, nám umožňuje zákon.

3. Musíme plnit naše právní povinnosti
Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které se na nás dle platných zákonů České republiky vztahují. Účelem tohoto zpracování je plnění našich zákonných povinností, zejména evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

4. Máme oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, k ochraně a vymáhání našich práv.…). Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se společnými správci, a to pro účely dodržování právních a smluvních povinností společných správců a ochrany práv.
Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly Vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti Vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

4) Jaké osobní údaje zpracováváme?

K naplnění jednotlivých účelů uvedených v bodu 3) výše budou v nezbytném rozsahu zpracovávány kategorie osobních údajů v závislosti na typu Vámi poptávaného produktu. To znamená, že pro jednotlivé typy produktů můžeme mít k dispozici odlišné formuláře. Konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou tak v rozsahu údajů, které nám sdělíte prostřednictvím formuláře, popřípadě telefonicky.

Vaše identifikační údaje, které v závislosti na Vámi poptávaném produktu zpracováváme mohou být:

 • jméno a příjmení; 
 • věk;
 • pohlaví
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa;
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • rodné číslo
 • Vaše požadavky na službu uvedené v kontaktním formuláři
 • informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, způsob úhrady včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.)
 • údaje, které získáme při komunikaci s Vámi prostřednictvím zákaznické linky
 • záznamy emailové komunikace
 • záznamy telefonických hovorů
  a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:
 • IP adresa
 • soubory cookies, případně jiné online identifikátory
 • kamerový záznam při návštěvě kontaktního centra

5) Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to pouze za účelem:

 • splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a, či uzavřete, resp. k poskytování našich služeb
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • ochrany našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, vymáhání a ochrana našich práv)
 • zasílání obchodních sdělení o našich obdobných produktech či službách na Vaši emailovou adresu a telefon, a to do doby, než s tímto postupem vyslovíte nesouhlas.
  Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich práv a Vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR.

V případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti. Naše zpracovatele si pečlivě vybíráme, nejen z hlediska odbornosti, ale rovněž i garance ochrany Vašim osobním údajům.

Aktuálně se jedná se o tyto kategorie příjemců, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje:

 • poskytovatelé Vámi poptávaných služeb, tj. zejména pojišťovny
 • zpracovatelé v oblasti IT, kteří nám zajišťují technickou podporu systémů, jejich správu, aktualizace, zabezpečení a veškeré další úkony, které jsme si smluvně vymezili
 • spolupracovníci v oblasti poskytování Vámi požadovaných služeb, jako jsou jiní zprostředkovatelé, samostatní zprostředkovatelé a vázání zástupci
 • call centrum, které nám zajišťuje správu a provoz této služby, včetně všech pracovníků call centra

Úplný seznam kategorií příjemců Vašich osobních údajů Vám zašleme na vyžádání emailem. Vyžádat se jej můžete na emailu: pojisteni@super2001.cz.

V zákonem stanovených případech, jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy.

7) Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8) Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany Vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění:

 • je Vám k dispozici toto ujednání na internetových stránkách www.pojisteni-ricany.cz, nebo
 • obraťte se na zákaznickou linku +420 734 22 33 22; nebo
 • obraťte se na nás písemně na naší adrese Černokostelecká 30/21, 251 01 Říčany nebo
 • obraťte se na nás prostřednictvím emailu na adrese pojisteni@super2001.cz;

Kromě výše uvedených informací vztahujících se k Vašim osobním údajům, Vám pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování poskytujeme tyto informace:

9) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou budeme mít některé z oprávnění v souladu s jednotlivými právními tituly, jak je blíže uvedeno v tomto dokumentu.
Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací poskytnutého plnění či uplatňování našich nároků.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky, budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje v podobě pořizování záznamů telefonických hovorů získané v souvislosti s plněním našich služeb jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, jakož i následně po dobu stanovenou účinnými právními předpisy, či přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie, popřípadě po dobu ochrany oprávněného zájmu společnost.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování, zpracováváme do doby, než bude Váš souhlas odvolán, poté budou Vaše osobní údaje vymazány z databáze společných správců, pokud nebudou správce prokazatelně disponovat jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů, tj. např. plnění archivační povinnosti.

10) Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci Vašich osobních údajů, zejména následující práva:

 • právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou námi zpracovávány, či nikoliv
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům
 • právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů
 • právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů, popřípadě zda máme Vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů
 • právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky
 • právo požadovat po nás kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou
 • požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů
 • v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

11) Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme procesu automatizovaného rozhodování včetně profilování.

12) Kdy máme povinnost Vám zde uvedené informace sdělit?

 • v přiměřené lhůtě po získání Vašich osobních údajů, nejpozději do jednoho měsíce
 • nejpozději v okamžiku, kdy dojde k první komunikaci s Vámi
 • nejpozději při prvním zpřístupnění Vašich osobních údajů jinému příjemci, pokud k tomu dojde.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat ověření Vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám takové informace sděleny.

1